Ori Shapira

תיבת שיגור – TELEPORT BOX

Teleport Box תיבת הטלפורט היא כלי מיועד לבצע מעברים בין האיים בתוך העולם.  ניתן להגדיר מיקום מדויק  לנחיתה בתוך העולם. אפשר להשתמש בכלי Teleport Box

למידע נוסף »