שימוש בתפריט הבנייה

ביחידה הזו נלמד על תפריט הבנייה, כולל הסבר על כל חלקי התפריט בנפרד